Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Archive: desembre, 2014

Article 42: Del Síndic de Greuges

1. El Síndic de Greuges té la funció de protegir i defensar els drets i les llibertats que reconeix aquesta Constitució. Amb aquesta finalitat supervisa, amb caràcter exclusiu, l’activitat de l’Administració de la Generalitat, la dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen, la de les empreses privades que gestionen serveis públics o

31 des 2014
/

Article 28: Del règim electoral

1. El Parlament consta d’un mínim de 145 i un màxim de 245 diputats, escollits per sufragi universal directe, lliure i secret. 2. La circumscripció electoral és la comarca. La Llei Electoral distribueix el número total de diputats, atenent a una representació mínima inicial de tres diputats per comarca i distribuint la resta en funció

31 des 2014
/

Article 7: De la igualtat

Els catalans són iguals davant la Llei. Ningú no pot ésser discriminat per raó de sexe, raça, origen, llengua, creences, opinions o qualsevol altra circumstància personal o social.

30 des 2014
/

Article 22: Forces armades

1. Catalunya disposa d’unes forces armades adequades al que l’obliguen els tractats internacionals i proporcionades amb la situació geopolítica que l’envolta per a la defensa del territori. En tot cas, la despesa pública en matèria de defensa no pot superar cap any el [•%] dels pressupostos de l’Estat. 2. Qualsevol despesa en armament no convencional

29 des 2014
/

Article 3: Sobre els símbols nacionals

1. La bandera de Catalunya és la tradicional de quatre barres vermelles sobre fons groc. 2. L’himne oficial de Catalunya és ‘Els Segadors’. 3. La Diada nacional es celebrarà el dia 11 de setembre. 4. Els símbols nacionals mereixen respecte, doncs representen una nació i els sentiments de pertinença dels seus habitants, però no poden

29 des 2014
/

Article 12: Sobre la llibertat religiosa

1. Es garanteix la llibertat religiosa, de pensament i de culte. 2. L’Estat es declara aconfessional; cap religió no té caràcter oficial.

28 des 2014
/
designed by teslathemes