Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Blog

Article 40. De l’Administració de l’Estat

0 Flares 0 Flares ×
1. L’Administració de l’Estat és l’organització que exerceix les funcions executives atribuïdes per aquesta Constitució al Govern de la Generalitat.

2. L’Administració de l’Estat serveix amb objectivitat els interessos generals del país i actua amb submissió plena a les lleis i al dret.

3. L’Administració de l’Estat, d’acord amb el principi de transparència, ha de fer pública la informació necessària perquè els ciutadans en puguin avaluar la gestió. A més, segons el dret atorgat als ciutadans per aquesta Constitució a l’Article 17.4, l’Administració de l’Estat ha de tendir, de manera progressiva i raonable, a involucrar els ciutadans en la presa de decisions, utilitzant per a aquest fi la tecnologia diponible.

4. L’Administració de la Generalitat exerceix les seves funcions al territori d’acord amb els principis de desconcentració i de descentralització.

5. Les lleis han de regular l’organització de l’Administració de la Generalitat i han de determinar en tot cas: a. Les modalitats de descentralització funcional i les diverses formes de personificació pública i privada que pot adoptar l’Administració de la Generalitat. b. Les formes d’organització i de gestió dels serveis públics. c. L’actuació de l’Administració de la Generalitat en règim de dret privat, i també la participació del sector privat en l’execució de les polítiques públiques i la prestació dels serveis públics.

6. S’ha de regular per llei l’estatut jurídic del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, incloent-hi, en tot cas, el règim d’incompatibilitats, la garantia de formació i actualització dels coneixements i la praxi necessària per a complir les funcions públiques.
0 Flares 0 Flares ×
Marc Iglesias
febrer 3rd, 2015 at 1:46 pm

No entenc perquè no s’enumeren les competències de l’Estat? Sanitat, educació, forces armades, infraestructures, usos del sòl, administració de justícia etc

Roraima
febrer 7th, 2015 at 4:06 pm

En algún lloc, segurament en el punt 6 s’hauria de fer referència a la igualtat d’oportunitats i merits per accedir a la l’estatus de presonal al servei de l’Administració

Carles CAT
febrer 25th, 2015 at 11:13 am

Proposta:
Art40: La Administració de l’Estat és la que s’ha fet i no pot el Govern modificar-la, només la ha d’utilitzar, per tant no pot posar ‘assessors’, no pot fer canvis directius, no pot decidir ni gestionar res de la organització interna (no pot posar persones triades per ell)

Josep
març 9th, 2015 at 7:19 pm

Afegir punt 7
El poder legislatiu, executiu i judicial, donarà prioritat a les accions en favor de la seguretat, estabilitat i salvaguarda dels ciutadans així com de la seva propietat, i per sobre d’altres prioritats com la persecució defraudadora, la funció recaptatòria, la perpetuació del sistema o la seguretat personal dels governants.

Joan
febrer 1st, 2016 at 4:34 pm

No hauria de referir-se el punt 6 a tot el personal de l’Administració (Generalitat i Ajuntaments) ja que seran les uniques administracions, i així no s’hauria de fer una llei especifica per l’administració local?

designed by teslathemes