Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Blog

Article 41. De les relacions entre Govern i Parlament

0 Flares 0 Flares ×
1. La Presidenta o el President de la Generalitat i els consellers responen políticament davant el Parlament de forma solidària, sense perjudici de la responsabilitat directa de cadascun d’ells. La delegació de funcions de la Presidenta o el President de la Generalitat no l’eximeix de la seva responsabilitat política davant del Parlament.

2. Els membres del Govern tenen el dret d’assistir al Ple del Parlament i a les sessions extraordinàries que es convoquin i a prendre-hi la paraula.

3. El Parlament pot requerir al Govern i als seus membres la informació que consideri necessària per a l’exercici de les seves funcions. També en pot requerir la presència al Ple en els termes que estableix el Reglament del Parlament.
0 Flares 0 Flares ×
designed by teslathemes