Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Blog

Article 43. De l’elecció del Síndic de Greuges

0 Flares 0 Flares ×
1. El Síndic de Greuges és persona física no associada amb cap partit polític, escollida mitjançant sufragi universal directe, lliure i secret per un període no prorrogable de vuit anys. L’any d’elecció del Síndic de Greuges no pot coincidir amb un any d’eleccions legislatives.

2. La Llei estableix qui pot presentar-se a les eleccions i en quines condicions, i, en tot cas, tots els candidats han de ser aprovats pel Parlament. Els candidats aprovats han de fer-se públics trenta dies abans de les eleccions i poden fer campanya segons el que estableix la Llei.
0 Flares 0 Flares ×
Pickard
febrer 4th, 2015 at 6:21 pm

vegeu aportació feta a l’article 42 sobre els síndics municipals de greuges. Seria un error no incloure aquesta institució a l’àmbit local en la futura Constitució de Catalunya

BORO
febrer 6th, 2015 at 12:37 am

Tampoc cal que en el texte “constitucional” es determinin tots i cadasqun dels extrems i detalls de totes les administracions, es supossa que es un cos de principis generals , com “la guia” per la resta de la legislació

joan s. alòs
juliol 22nd, 2015 at 11:08 am

Article 43: no em queda clar perquè el síndic no pot estar associat a cap partit polític; per tenir capacitat per fer campanya precisarà com a mínim d’alguna plataforma. Entenc que són escollits diversos candidats pel Parlament -a instàncies de qui i perquè aquest filtre previ?- i després sotmesos a unes eleccions entre la població, independents de les eleccions generals.

Article ?
novembre 30th, 2015 at 2:08 pm

No es parla d immigració en tant caldria veure com es fa quan no hi ha segons quines feines .
Els refugiats tampoc e´n parla quan els hem de donar refugi fins que s´ arregli el seu país?
Revisant´los a les fronteres pel problema de terrorisme.

ascipidus2
febrer 6th, 2016 at 11:07 am

Crec que Síndic de Greuges hauria d´haver un General pro també un a cada Comarca o Vegueria, per defensar de més a prop al ciutadà. Hem de procurar que l´Administració de Justícia, la defensa del ciutadà, el control de l´Administració, etc. estiguin el m,és a prop possible. Hem d´evitar el excessiu centralisme que practiquem des de segles.

designed by teslathemes