Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Blog

Article 44. De l’estatut del Síndic de Greuges

0 Flares 0 Flares ×
1. El Parlament ha de proveir al Síndic de Greuges de l’estructura necessària per a dur a terme les seves funcions i ha d’assignar cada any una partida pressupostària adequada a la Sindicatura.

2. Les administracions públiques de Catalunya i les altres entitats i persones a què fa referència l’Article 42.1 tenen l’obligació de cooperar amb el Síndic de Greuges. S’han de regular per llei les sancions i els mecanismes destinats a garantir el compliment d’aquesta obligació.

3. El Síndic de Greuges exerceix les seves funcions amb imparcialitat i independència, és inviolable per les opinions expressades en l’exercici de les seves funcions, és inamovible i només pot ésser destituït i suspès per les causes que estableix la llei.

4. S’han de regular per llei l’estatut personal del Síndic de Greuges, les incompatibilitats, les causes de cessament, l’organització i les atribucions de la institució. El Síndic de Greuges gaudeix d’autonomia reglamentària, organitzativa, funcional i pressupostària d’acord amb la Llei.
0 Flares 0 Flares ×
Pickard
febrer 4th, 2015 at 6:22 pm

Insisteixo… vegeu aportació feta a l’article 42 sobre els síndics municipals de greuges. Seria un error no incloure aquesta institució a l’àmbit local en la futura Constitució de Catalunya

joan s. alòs
juliol 22nd, 2015 at 11:08 am

Article 44.3: el síndic de greuges pot expressar opinions polítiques i/o partidistes?

designed by teslathemes