Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Blog

Article 45. De la Sindicatura de Comptes

0 Flares 0 Flares ×
1. La Sindicatura de Comptes és l’òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d’eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic del país.

2. La Sindicatura de Comptes és formada per síndics designats pel Parlament, la majoria dels quals són representants de la societat civil sense associació amb cap partit polític. No hi pot haver més d’un membre pertanyent al partit al qual pertany la Presidenta o el President de la Generalitat. Els membres són escollits pel Parlament al començament de cada legislatura de quatre anys.

3. La Sindicatura de Comptes depèn orgànicament del Parlament, exerceix les seves funcions per delegació d’aquest i amb plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària, d’acord amb la Llei.

4. El Síndic de Greuges pot assistir a les reunions periòdiques de la Sindicatura de Comptes, amb veu, però sense vot, i pot exigir conèixer-ne les conclusions.

5. S’han de regular per llei l’estatut personal, les incompatibilitats, les causes de cessament, l’organització i el funcionament de la Sindicatura de Comptes.
0 Flares 0 Flares ×
Josep Lluis
febrer 5th, 2015 at 10:38 pm

Seria bueno que los ‘Fondos Reservados’ fueran tambien fiscalizados por la Sindicatura de Compte para evitar episodios pasados ya que se habla de mucho dinero.

Miquel Feliu
març 2nd, 2015 at 8:15 pm

en esta laborNo tendría que ser elegido por el Parlament debería ser profesionales de reconocida valia desvinculados de cualquier partido ni antes ni despues

joan s. alòs
juliol 22nd, 2015 at 11:09 am

Article 45.1: la sindicatura de comptes revisa també les del Parlament?
Article 45.2: si no han de tenir vinculació amb cap partit polític, no n’hi pot haver ni un sigui del partit del President/a ni de cap altre. Fóra incongruent que n’hi hagués un del partit governant i en canvi més dels altres. En tot cas no més d’un per partit.

Joan Camps
gener 12th, 2016 at 11:13 am

Els membres de la Sindicatura de Comptes han de tenir la condició d’experts en auditoria pública degugament habilitats i amb una experiència professional mínima en tasques de control intern o extern de les administracions públiques.

Joan Camps
febrer 12th, 2016 at 9:18 am

En el món angloxasó, de més llarga tradició en aquesta matèria, predomina el model de control extern unipersonal, encapçalat l’Auditor General. Els models de composició col.legiada a proposta de les institucions polítiques, solen esdevenir lents i ineficaços en la mesura que les seves actuacions i conclusions s’acorden per consens entre els seus membres, i aquests poden tendir a defensar els interessos dels partits polítics que han proposat el seu nomenament.

designed by teslathemes