Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Blog

Article 47. De les competències municipals

0 Flares 0 Flares ×
1. Els municipis tenen competències pròpies sobre les matèries que els hi són pròpies i que els hi atorga la Llei. La distribució de les responsabilitats administratives en aquestes matèries entre les administracions locals ha de tenir en compte llur capacitat de gestió i es regeix per les lleis aprovades pel Parlament, pel principi de subsidiarietat, d’acord amb el que estableix la Carta europea de l’autonomia local, pel principi de diferenciació, d’acord amb les característiques que presenta la realitat municipal, i pel principi de suficiència financera.

2. L’ordenació i gestió del territori, l’urbanisme i la disciplina urbanística és competència del municipi, però els plans urbanístics i la requalificació de sòls han de ser aprovats i autoritzats per la Conselleria de la Generalitat corresponent, segons ho estableix la Llei.

3. La Llei fixa els mecanismes de finançament dels municipis, tant propis com derivats de l’Administració de l’Estat.
0 Flares 0 Flares ×
Miquel del Fai
febrer 5th, 2015 at 6:28 pm

No crec gens encertat el redactat del punt 2. , doncs crec que no es pot deixar a mans dels municipis aquesta eina que només ha valgut per extorsionar, prevaricar i malversar fons públics afavorint interessos privats i corrupteles.

Albert Teixidor
febrer 16th, 2015 at 8:42 pm

No és parla de l’atenció social, de la gestió dels col·legis, dels centres d’atenció primaria (si en queden d’oberts) de la conservació de l’espai natural. Dona menys competències que les normes espanyoles.
Tampoc parla de donar recursos econòmics al ajuntaments ni tampoc quina son les potestats de presentar recursos a les lleis que son nocives pels ajuntaments.

Caldria una reformulació de tot el text.
Els ajuntaments com administració més propera. son els primers a parar els cops i els menys cuidats.

joan s. alòs
juliol 22nd, 2015 at 11:11 am

Article 47: està prevista alguna reorganització de municipis que tingui a veure, per exemple, amb la seva “autonomia” financera, o amb un mínim de població o amb un màxim de territori?

ascipidus2
febrer 6th, 2016 at 10:51 am

Trobo a faltar un òrgan superior que supervisi i fiscalitzi de prop l´actuació del Ajuntaments. A nivell econòmic, pressupostari, de praxis diària. De tots es sabut que moltes males pràctiques, sense ser delicte, poden afectar greument el funcionament d´un Ajuntament. Em refereixo a amiguis-mes, actuacions interessades o tèrboles, etc. Un Codi de Bones Pràctiques, que fos preceptiu d´aplicació pels Ajuntaments i supervisat pel Consell Comarcal, Sindic Comarcal, etc. seria un bon instrument de control.

designed by teslathemes