Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Blog

Article 51. De les institucions pròpies de la Vall d’Aran

0 Flares 0 Flares ×
1. La institució de govern de la Vall d’Aran és el Conselh Generau, que és format pel Síndic, el Plen des Conselhèrs e Conselhères Generaus i la Comission d’Auditors de Compdes. El síndic o síndica és la més alta representació i l’ordinària de la Generalitat a la Vall d’Aran.

2. La institució de govern de la Vall d’Aran és elegida per mitjà de sufragi universal directe, lliure i secret, en la forma establerta per la Llei.

3. El Conselh Generau té competència en les matèries que determinin la llei reguladora del règim especial de la Vall d’Aran i la resta de lleis aprovades pel Parlament i les facultats que la llei li atribueix, en especial, en les actuacions de muntanya. La Vall d’Aran, per mitjà de la seva institució representativa, ha de participar en l’elaboració de les iniciatives legislatives que afecten el seu règim especial.

4. Una llei del Parlament estableix els recursos financers suficients perquè el Conselh Generau pugui prestar els serveis de la seva competència.
0 Flares 0 Flares ×
designed by teslathemes