Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Blog

Article 54. Dels procediments judicials

0 Flares 0 Flares ×
1. Els procediments judicials seran públics, excepte en els cassos que preveu la Llei.

2. Els cassos s’instruiran de manera preferentment oral.

3. Les sentències han de ser sempre motivades i dictades en audiència pública.

4. La Llei regula els casos on és possible la participació directa dels ciutadans en l’administració de justícia, així com la manera en què aquesta es concreta.

5. Les sentències i resolucions de jutges i tribunals són de compliment obligat per a tothom. És també obligat col·laborar en els processos i en l’execució de les sentències segons demani el jutge.

6. La justícia és gratuïta quan així ho estableix la Llei, i, en tot cas, no es pot denegar mai a cap ciutadà l’accés a la justícia per manca de recursos econòmics.

7. L’Estat respon econòmicament dels danys ocasionats amb motiu d’errades judicials o del funcionament irregular de l’administració de justícia.
0 Flares 0 Flares ×
hipocrates
febrer 9th, 2015 at 7:40 pm

Hauria de quedar garantida la durada dels procediments judicials de forma equitativa de manera que pel fet de viure i esser portat un cas a determinat jutjat no hagi de rebre un tracte de dilacio indeguda aliena al ciutada(col.lapse).
En cas de delictes greus amb perjudicis morals o fisics per la victima, La justicia hauria d’indemnitzar l’al’al’afectat/da.

Marcel Mañé
agost 3rd, 2015 at 2:11 pm

Un jutge serà sancionat si tarda més del previst en sentenciar.

Eudald Buch
setembre 20th, 2015 at 4:36 pm

Casos! Només amb una essa, siusplau

designed by teslathemes