Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Blog

Article 57. Del Ministeri Fiscal

0 Flares 0 Flares ×
1. El Ministeri Fiscal té com a objectiu promoure l’acció de la justícia en defensa de la legalitat, dels drets dels ciutadans i de l’interès públic, així com vetllar per la independència dels tribunals.

2. El Ministeri Fiscal actua d’acord amb els principis de legalitat, independència i imparcialitat.

3. El Ministeri Fiscal pot actuar d’ofici o a petició de la part interessada.

4. La Llei regula l’estatut del Ministeri Fiscal, així com els seus òrgans i la composició dels mateixos.

5. El Fiscal General de l’Estat serà proposat pel Consell General de Poder Judicial, d’acord amb la Llei, i el seu nomenament serà ratificat pel Parlament.

6. Els fiscals, mentre estiguin en actiu, no poden pertànyer a partits polítics ni sindicats, ni exercir cap altre càrrec públic.
0 Flares 0 Flares ×
Michael Lawrence Jr
febrer 11th, 2015 at 3:37 pm

Articulo 57.5 El fiscal General de Estado será propuesto por el Presidente de la Generalitat, se someterá su idoneidad a juicio de una comisión de justicia del Parlamento de Cataluña, y su nombramiento sera ratificado por el Parlamento de Cataluña en sesión Plenaria.
El fiscal general del Estado cesa en sus funciones con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

Albert Teixidor
febrer 16th, 2015 at 12:17 am

Al ser una variació (o repetició) de l’estructura del fiscal a l’Estat Espanyol reprodueix els errors.
Perquè no poden realitzar la investigació?
perquè em de tenir fiscals? sí tindrem també uns advocats de l’estat.
M’agrada la figura a França on son cercadors de la justícia i també poden representar a l’estat.

F. Xavier
juliol 22nd, 2015 at 4:43 pm

El Fiscal HA d’actuar d’ofici, no només POT, quan al poder polític li roti per reprimir algú.

PoL Berengueras i Güell
juliol 26th, 2015 at 10:31 pm

I no li podriem dir Conselleria?? o es que no hi haurà un Conseller??

Ho dic perquè aixi agafem una mica mes de la nostra història. Ara, només hi hauria Conselleria si hi hagués conseller clar.

designed by teslathemes