Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Blog

Article 59. Del funcionament del Tribunal Constitucional

0 Flares 0 Flares ×
1. El Tribunal Constitucional respon a recursos d’inconstitucionalitat i recursos d’empara.

2. El recurs d’inconstitucionalitat es pot interposar contra qualsevol llei, o norma jurídica equivalent, i la resolució del Tribunal Constitucional n’afecta la vigència i desenvolupament.

3. Les sentències del Tribunal Constitucional són definitives, han de ser publicades al Diari Oficial de la Generalitat i no cap presentar-hi recurs de cap mena.

4. Són competents per interposar recurs d’inconstitucionalitat la Presidenta o el President del Govern, la majoria simple de diputats del Parlament i el Síndic de Greuges. La Llei estableixels supòsits en què els òrgans judicials poden interposar recurs d’inconstitucionalitat.

5. És competent per interposar recurs d’empara qualsevol ciutadà o persona jurídica que invoqui interès legítim, així com el Síndic de Greuges i el Fiscal General de l’Estat.

6. La Llei determina el funcionament del Tribunal Constitucional i l’estatut dels seus membres.
0 Flares 0 Flares ×
Michael Lawrence Jr
febrer 11th, 2015 at 3:30 pm

Articulo 59.6 Una Ley orgánica establecerá y regulará, la estructura, el funcionamiento, el estatuto y cese de sus miembros y de su Presidente.

GuilleV
abril 12th, 2015 at 10:49 am

Crec que el recurs d’ampara és més un problema que no un avantatge: molts advocats abusen d’ell per dilatar eternament el procés judicial, i de retruc sobrecarreguen de feina al TC. Ja són prous recursos l’apel·lació i la cassació. L’ampara hauría de restringir-se el més i deixar-se per casos excepcionals, i no ser un recurs més.

joan s. alòs
juliol 22nd, 2015 at 11:15 am

Article 59: un partit polític, estigui o no representat al Parlament pot presentar un recurs d’inconstitucionalitat?
Article 59.3: no es reconeix doncs la possibilitat de recórrer a tribunals internacionals? O només per sentències del Tribunal Suprem?

designed by teslathemes