Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Blog

Article 63. De la reforma constitucional

0 Flares 0 Flares ×
1. La iniciativa legislativa per la reforma de la Constitució ha de seguir les passes descrites a l’Article 31.

2. Qualsevol projecte de reforma constitucional ha de ser aprovat per dos terços dels diputats del Parlament.

3. Si el projecte afecta a les declaracions del Títol Primer o a qualsevol dret fonamental contemplat al Títol Segon d’aquesta Constitució, ha de ser sotmès obligatòriament a referèndum popular en un termini no superior als trenta dies des de la seva aprovació al Parlament. S’entendrà aprovat per decisió popular si la majoria dels vots vàlids emesos són positius.

4. Si el projecta afecta a les disposicions dels Títols Tercer o Quart, es convocarà un referèndum popular si al menys una cinquena part dels diputats així ho demana. En cas de no convocarse, es farà pública la decisió del Parlament i se n’explicaran els motius a l’opinió pública de manera fefaent.

5. Si el projecte de reforma afecta a la totalitat o a bona part del text constitucional, el Parlament, després d’aprovar-lo, s’haurà de dissoldre, i el nou text haurà de ser necessàriament ratificat per referèndum popular.
0 Flares 0 Flares ×
Carles Boix
febrer 6th, 2015 at 12:16 pm

Caldria algun punt en què s’especifiqui que no es pot consultar sobre si s’ha de prohibir o no els homosexuals casar-se, com ja ha passat a Croàcia, atès que no especificar-ho podria portar a ILP de l’estil Le Pen a França. Ex.: una ILP que pretengui reformar la constitució per permetre la pena de mort, prohibir els casaments gais, introduir mesures racistes,… En un moment complicat la gent podria anar-se’n cap a extrems i malgrat el punt 3 d’aquest article, la gent podria comportar-se contrària a la democràcia i tolerància. Resumint, algun punt afegit en què es prohibeixi reformar la constitució per retallar els Drets Humans.

Michael Lawrence Jr
febrer 11th, 2015 at 3:38 pm

NOTAS DE INTERES:

1. Se ha de someter a referendum nacional la Nueva Constitución de Cataluña. (9) Elaboració d’un text constitucional en el termini aproximat de 10 mesos, mitjançant un mecanisme participatiu que permeti optimitzar-lo i alhora aplegar més voluntats al projecte sobiranista: un procés constituent obert en el que tingui participació directa la ciutadania (Convenció Constitucional Catalana) i supeditat a un referèndum posterior. Hay que tener presente los procesos anteriores y la experiencia obtenida en Cataluña y en otras nacíones de mundo.
2. Se ha de suprimir la frase: (i declarem amb solemnitat que no som enemics de ningú i sí germans de tots els pobles, que busquem la fraternitat i el respecte) del Preambulo de la Constitución de Cataluña.
3. Cataluña es una República de Trabajadores. La Generalitat es el Sistema institucional de la organización del Estado. La Generalitat de Cataluña esta integrada por el Parlamento, La Presidencia de la Generalitat, el Gobierno, y otras instituciones que establezca la presente Constitución y las leyes.
4. Una Ley Orgánica establecerá el procedimiento a seguir para la destitución del Presidente de la Generalitat de Cataluña, Solo corresponde al Parlamento de Cataluña iniciar la causa de destitución del Presidente de la Generalitat de Cataluña. Una comisión excepcional formada por el Parlamento de Cataluña, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional someterá a juicio al Presidente de la Generalitat de Cataluña.
5. Se debe crea la Figura del “Gran Jurado” , a la hora de someter a juicio a una persona.
6. Los miembros del Tribunal Constitucional serán vitalicios. Solo podrán ser cesados si son sorprendidos en flagrante delito o tienen una conducta inmoral.
7. El tribunal Constitucional puede adoptar el nombre de: Consejo de garantías Constitucionales.
8. La vegueria es la forma administrativa de Cataluña.
9. Ley electoral.
10. El Síndic de Greuges (Estatuto y funciones)

joan s. alòs
juliol 22nd, 2015 at 11:18 am

Dispoció 3.1: I si el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declarés inconstitucional l’independència i/o la nova Constitució?

Garfield
setembre 2nd, 2015 at 4:46 pm

En democràcia pura el que s’aplica és la voluntat de la meitat més 1. Per tant, en base a això s’hauria de poder modificar la constitució, i no en dos terços dels diputats del Parlament, condició que enquistaria i desvirtuaria la voluntat democràtica dels catalans.

REFLEXIONANT
maig 14th, 2016 at 1:14 pm

jo no posaría tan complicat poder reformar-la. Poder es podría considerar com a part d’aquests dos terços una ILP amb determinat nombre de signatures.

designed by teslathemes