Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Blog

Article 63. De la reforma constitucional

1. La iniciativa legislativa per la reforma de la Constitució ha de seguir les passes descrites a l’Article 31. 2. Qualsevol projecte de reforma constitucional ha de ser aprovat per dos terços dels diputats del Parlament. 3. Si el projecte afecta a les declaracions del Títol Primer o a qualsevol dret fonamental contemplat al Títol

05 feb 2015
/

Article 62. De les consideracions preliminars

1. El poble de Catalunya entén que la Constitució ha d’adaptar-se a la realitat social i política del país, i no a l’inrevés. Per aquesta raó, s’estableixen mecanismes per a reformar-ne el text, tot i preservant-ne les garanties que assegurin continuïtat en el funcionament del país.

05 feb 2015
/

Article 61. De la Presidenta o el President del Tribunal Constitucional

1. La Presidenta o el President del Tribunal Constitucional és escollit entre els seus membres per ells mateixos i el seu nomenament ratificat pel Consell General del Poder Judicial i pel Parlament, segons estableix la Llei. 2. La Presidenta o el President té vot de qualitat en cas d’empat.

05 feb 2015
/

Article 60. De la composició del Tribunal Constitucional

1. El Tribunal Constitucional està format per deu membres nomenats pel Consell General del Poder Judicial per vuit anys. Cada quatre anys se’n renovarà la meitat, i seran escollits: un d’ells a proposta del Govern, dos a proposta del Parlament i el dos darrers a proposta del propi Consell General del Poder Judicial. 2. Els

05 feb 2015
/

Article 59. Del funcionament del Tribunal Constitucional

1. El Tribunal Constitucional respon a recursos d’inconstitucionalitat i recursos d’empara. 2. El recurs d’inconstitucionalitat es pot interposar contra qualsevol llei, o norma jurídica equivalent, i la resolució del Tribunal Constitucional n’afecta la vigència i desenvolupament. 3. Les sentències del Tribunal Constitucional són definitives, han de ser publicades al Diari Oficial de la Generalitat i

05 feb 2015
/

Article 58. De la funció del Tribunal Constitucional

1. El Tribunal Constitucional vetlla per l’adaptació del marc jurídic i legislatiu a la Constitució, i per la preeminença de les garanties constitucionals tal com estan recollides en aquest text. 2. El Tribunal Constitucional té jurisdicció a tot el territori del país.

05 feb 2015
/

Article 57. Del Ministeri Fiscal

1. El Ministeri Fiscal té com a objectiu promoure l’acció de la justícia en defensa de la legalitat, dels drets dels ciutadans i de l’interès públic, així com vetllar per la independència dels tribunals. 2. El Ministeri Fiscal actua d’acord amb els principis de legalitat, independència i imparcialitat. 3. El Ministeri Fiscal pot actuar d’ofici

05 feb 2015
/

Article 56. Del Tribunal Suprem

1. El Tribunal Suprem té jurisdicció a tot el país, i és l’òrgan jurisdiccional preeminent en tots els àmbits, excepte pel que fa a les garanties constitucionals. 2. El Tribunal Suprem consta de set membres, escollits pel Consell General de Poder Judicial segons estableix la Llei. Els candidats han de ser juristes de reconegut prestigi

05 feb 2015
/

Article 55. Del Consell General del Poder Judicial

1. El Consell General del Poder Judicial n’és l’òrgan de govern. 2. El Consell General del Poder Judicial té un màxim de quinze membres i un mínim d’onze, inclòs la Presidenta o el President. La Llei estableix el seu estatut i el règim d’incompatibilitats dels seus membres i les seves funcions, en particular pel que

05 feb 2015
/

Article 54. Dels procediments judicials

1. Els procediments judicials seran públics, excepte en els cassos que preveu la Llei. 2. Els cassos s’instruiran de manera preferentment oral. 3. Les sentències han de ser sempre motivades i dictades en audiència pública. 4. La Llei regula els casos on és possible la participació directa dels ciutadans en l’administració de justícia, així com

05 feb 2015
/

Article 53. Dels jutges

1. Els jutges accedeixen al càrrec mitjançant oposicions competitives regulades per la Llei. 2. Els jutges no poden ser suspesos, traslladats ni apartats de l’exercici de la justícia si no és per alguna de les causes expressament recollides a la Llei, i amb totes les garanties previstes. 3. Els jutges, mentre estiguin en actiu, no

05 feb 2015
/

Article 52. De la justícia

1. La justícia s’administra, en nom del poble, pels jutges integrants del poder judicial. 2. Els jutges només estan sotmesos a l’imperi de la Llei. 3. El poder judicial és independent dels altres poders públics i no pot estar condicionat de cap manera per ells.

05 feb 2015
/
designed by teslathemes