Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Blog

Article 51. De les institucions pròpies de la Vall d’Aran

1. La institució de govern de la Vall d’Aran és el Conselh Generau, que és format pel Síndic, el Plen des Conselhèrs e Conselhères Generaus i la Comission d’Auditors de Compdes. El síndic o síndica és la més alta representació i l’ordinària de la Generalitat a la Vall d’Aran. 2. La institució de govern de

05 feb 2015
/

Article 50. Del règim jurídic especial de la Vall d’Aran

1. La Vall d’Aran disposa d’un règim jurídic especial establert per llei del Parlament. Per mitjà d’aquest règim es reconeix l’especificitat de l’organització institucional i administrativa de la Vall d’Aran i se’n garanteix l’autonomia per a ordenar i gestionar els afers públics del seu territori.

05 feb 2015
/

Article 49. Dels Consells Comarcals

1. El govern i l’administració autònoma de la comarca corresponen al Consell Comarcal, format per la Presidenta o el President i pels consellers comarcals. 2. La presidenta o el president comarcal és escollit pels consellers comarcals d’entre els seus membres. 3. La composició i funcions dels Consells Comarcals, així com l’estatut dels seus membres, els

03 feb 2015
/

Article 48. Del règim especial del municipi de Barcelona

1. El municipi de Barcelona disposa d’un règim especial establert per una llei del Parlament. 2. L’Ajuntament de Barcelona té iniciativa per a proposar la modificació d’aquest règim especial i, d’acord amb la Llei i el Reglament del Parlament, ha de participar en l’elaboració dels projectes de llei que incideixen en aquest règim especial i

03 feb 2015
/

Article 47. De les competències municipals

1. Els municipis tenen competències pròpies sobre les matèries que els hi són pròpies i que els hi atorga la Llei. La distribució de les responsabilitats administratives en aquestes matèries entre les administracions locals ha de tenir en compte llur capacitat de gestió i es regeix per les lleis aprovades pel Parlament, pel principi de

03 feb 2015
/

Article 46. De l’organització del govern local

1. Catalunya estructura la seva organització territorial bàsica en municipis. 2. L’àmbit supramunicipal és constituït per les comarques, que, com s’indica a l’Article 24, regula una llei del Parlament. 3. No hi ha cap altra agrupació o divisió de territori que tingui efectes legals ni administratius. No obstant això, la Generalitat pot crear ens formats

03 feb 2015
/

Article 45. De la Sindicatura de Comptes

1. La Sindicatura de Comptes és l’òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d’eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic del país. 2. La Sindicatura de Comptes és formada per síndics designats pel Parlament, la majoria dels quals són representants de la societat

03 feb 2015
/

Article 44. De l’estatut del Síndic de Greuges

1. El Parlament ha de proveir al Síndic de Greuges de l’estructura necessària per a dur a terme les seves funcions i ha d’assignar cada any una partida pressupostària adequada a la Sindicatura. 2. Les administracions públiques de Catalunya i les altres entitats i persones a què fa referència l’Article 42.1 tenen l’obligació de cooperar

03 feb 2015
/

Article 43. De l’elecció del Síndic de Greuges

1. El Síndic de Greuges és persona física no associada amb cap partit polític, escollida mitjançant sufragi universal directe, lliure i secret per un període no prorrogable de vuit anys. L’any d’elecció del Síndic de Greuges no pot coincidir amb un any d’eleccions legislatives. 2. La Llei estableix qui pot presentar-se a les eleccions i

03 feb 2015
/

Article 41. De les relacions entre Govern i Parlament

1. La Presidenta o el President de la Generalitat i els consellers responen políticament davant el Parlament de forma solidària, sense perjudici de la responsabilitat directa de cadascun d’ells. La delegació de funcions de la Presidenta o el President de la Generalitat no l’eximeix de la seva responsabilitat política davant del Parlament. 2. Els membres

03 feb 2015
/

Article 40. De l’Administració de l’Estat

1. L’Administració de l’Estat és l’organització que exerceix les funcions executives atribuïdes per aquesta Constitució al Govern de la Generalitat. 2. L’Administració de l’Estat serveix amb objectivitat els interessos generals del país i actua amb submissió plena a les lleis i al dret. 3. L’Administració de l’Estat, d’acord amb el principi de transparència, ha de

03 feb 2015
/

Article 39. Del Govern

1. El Govern és l’òrgan superior col·legiat que dirigeix l’acció política i l’Administració de la Generalitat. Exerceix la funció executiva i la potestat reglamentària d’acord amb aquesta Constitució i la Llei. 2. El Govern es compon de la Presidenta o el President de la Generalitat, el Conseller Primer i els consellers. L’organització, el funcionament i

03 feb 2015
/
designed by teslathemes