Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Blog

Article 38. De les funcions del Conseller Primer

1. El Conseller Primer és nomenat per la Presidenta o el President de la Generalitat. 2. El Conseller Primer és membre del Govern. 3. El Conseller Primer supleix i substitueix la Presidenta o el President de la Generalitat en els casos d’absència, malaltia, cessament per causa d’incapacitat i defunció. La suplència no permet exercir les

03 feb 2015
/

Article 37. De les funcions presidencials

1. La Presidenta o el President ha de nomenar un Conseller Primer, amb les funcions indicades a l’Article 38. 2. La Presidenta o el President ha de formar Govern, per encàrrec de la Presidenta o el President del Parlament, en un termini no superior a trenta dies naturals després de les eleccions, escollint-ne els consellers

03 feb 2015
/

Article 35. Dels tractats internacionals

1. El Parlament pot autoritzar la celebració de tractats internacionals o l’adhesió de Catalunya a tractats ja existents mitjançant una llei específica, respectant les majories i condicions que exigeix la Llei per a fer-ho. 2. Correspon en tot cas al Govern assegurar el cumpliment de les obligacions dels tractats. 3. Si algun tractat conté estipulacions

02 feb 2015
/

Article 34. Del finiment de la legislatura

1. La legislatura fineix exclusivament per expiració del mandat legal en complir-se els quatre anys de la data de les eleccions.

02 feb 2015
/

Article 33. De la promulgació de les lleis

1. Les lleis de Catalunya són promulgades per la Presidenta o el President de la Generalitat mitjançant l’ordre de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

02 feb 2015
/

Article 32. De la legislació extraordinària

1. El Parlament pot delegar en el Govern la potestat de dictar normes amb rang de llei. No poden ésser objecte de delegació legislativa la reforma constitucional, les lleis de desenvolupament bàsic i el pressupost de la Generalitat. La delegació legislativa només es pot atorgar al Govern, i ha d’ésser expressa, per mitjà d’una llei,

02 feb 2015
/

Article 31. De la iniciativa legislativa

1. La iniciativa legislativa correspon als diputats i al Govern. També correspon, en els termes establerts per la Llei, als ciutadans, mitjançant la iniciativa legislativa popular, així com als Consells Comarcals mitjançant els diputats que representen llur comarca. 2. El Parlament pot delegar en les comissions legislatives permanents la tramitació i aprovació d’iniciatives legislatives, excepte

02 feb 2015
/

Article 30. Del funcionament del Parlament

1. El Parlament té una Presidenta o un President i una mesa elegits pel Ple, les funcions i el procés d’elecció dels quals estan regulats pel Reglament. 2. El Reglament del Parlament regula els drets i els deures dels diputats, les seves intervencions en l’exercici de les funcions parlamentàries i les atribucions dels portaveus dels

02 feb 2015
/

Article 29. Dels drets i deures dels diputats

1. Els membres del Parlament són inviolables pels vots i les opinions que emetin en l’exercici de llur càrrec. D’altra banda, s’exigeix als diputats transparència i responsabilitat en l’exercici de la seva funció pública, doncs representen els interessos del poble de Catalunya. 2. Cada diputat respòn de manera preferent als interessos dels ciutadans de la

02 feb 2015
/

Article 27. De l’autonomia del Parlament

1. El Parlament gaudeix d’autonomia organitzativa, financera, administrativa i disciplinària. 2. El Parlament elabora i aprova el seu Reglament, el seu pressupost i fixa l’estatut del personal que en depèn.

02 feb 2015
/

Article 26. De les funcions del Parlament

1. El Parlament exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupostos de l’Estat i impulsa i controla l’acció política i de Govern.

02 feb 2015
/

Article 25. De les disposicions generals sobre el Parlament

1. El Parlament representa el poble de Catalunya, i és inviolable. 2. El Parlament consta d’una única cambra de representació tant territorial com poblacional, segons estableix la Llei Electoral.

02 feb 2015
/
designed by teslathemes