Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Blog

Article 21. Dels deures i obligacions

1. Totes les persones, físiques i jurídiques, que especifiqui la Llei tenen el deure de contribuir al sosteniment de la despesa pública dins del marc d’un sistema tributari just i proporcional. 2. Tots els ciutadans estan obligats a captenir l’exercici de les seves vides dins del respecte de la Constitució i de les lleis del

02 feb 2015
/

Article 20. Dels títols hereditaris

1.Catalunya no és, ni serà mai, una monarquia. Es prohibeix expressament l’atorgació de títols hereditaris, nobiliaris o d’altra mena, en nom de l’Estat.

02 feb 2015
/

Article 19. De les garanties de les llibertats i els drets fonamentals

1. Les llibertats i els drets reconeguts en aquesta Constitució vinculen a tots els poders públics, per bé que la Llei pugui regular-ne l’exercici. 2.Qualsevol ciutadà pot interposar recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional quan cregui que les seves llibertats i drets han estat menystinguts.

02 feb 2015
/

Article 18. Del dret a la protecció de l’individu enfront de l’Administració

1. Tots els ciutadans tenen dret a dirigir peticions i plantejar queixes davant del Síndic de Greuges. 2. Qualsevol ciutadà té el dret d’iniciar procediments administratius o judicials envers l’Administració, en la forma que la Llei indica, quan cregui ser objecte d’injustícia o vegi lesionats els seus drets.

02 feb 2015
/

Article 16. Del medi ambient

1. Totes les persones tenen dret a viure en un medi equilibrat, sostenible i respectuós amb la salut, d’acord amb els estàndards i els nivells de protecció que determina la Llei. També tenen dret a gaudir dels recursos naturals i del paisatge en condicions d’igualtat. 2. Totes les persones tenen dret a la protecció davant

01 feb 2015
/

Article 15. Del dret a l’educació

1. Tothom té dret a l’accés a l’educació. 2. L’ensenyament primari és gratuït per a tothom i obligatori per als menors. Els pares o tutors legals del menor són responsables de l’accés d’aquest a l’educació.

01 feb 2015
/

Article 14. Dels drets d’associació i de reunió

1. El dret d’associació dels ciutadans és lliure i no pot ser limitat ni impedit. 2. Tohom té dret a reunir-se pacíficament per a fins no violents.

01 feb 2015
/

Article 13: De la llibertat d’expressió

1. Tothom té dret a expressar i propagar amb plena llibertat les seves opinions mitjançant la paraula, escrita o parlada, o qualsevol altre mitjà. 2. Tothom té dret a la informació lliure i veraç. 3. Tothom té dret a usar amb llibertat els mitjans de comunicació i informació electrònics. 4. L’exercici d’aquests drets no pot

01 feb 2015
/

Article 11: De la condició de ciutadà

1. La nacionalitat catalana pot ser adquirida o perduda segons el que estableixi la Llei.

01 feb 2015
/

Article 8: De la integritat física

1. La vida humana és inviolable. La pena de mort és contrària als drets fonamentals i no es pot aplicar en cap circumstància. 2. Tothom té dret a la integritat física i de pensament. Ningú no pot ser sotmès a tortures, vexacions ni tractes degradants que menystinguin la seva dignitat com a ésser humà.

01 feb 2015
/

Article 6: Dels Drets Humans

1. L’ordenament jurídic que emmarca aquest text s’interpretarà sempre en funció de la Declaració Universal de Dret Humans aprovada per les Nacions Unides.

01 feb 2015
/

Article 1: De la sobirania de Catalunya

1. Catalunya es constitueix en Estat democràtic de dret. 2. La sobirania de l’Estat rau en el poble de Catalunya.

01 feb 2015
/
designed by teslathemes