Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Blog

Oriol Vidal-Aparicio: els catalans no perdran la nacionalitat espanyola

0 Flares 0 Flares ×
El professor de dret constitucional i ciències polítiques Oriol Vidal-Aparicio (Glendale Community College i Arizona State University) abona la tesi que els ciutadans d’una Catalunya independent podran mantenir la nacionalitat espanyola. En un article compartit a la xarxa social d’acadèmics Academia.edu, Vidal-Aparicio analitza el marc juridicopolític espanyol i conclou que l’Estat espanyol no compta amb vies jurídiques creïbles ni políticament viables per retirar (indiscriminadament o selectivament) la nacionalitat espanyola als catalans en cas d’iniciar-se un procés d’independència.

Un obstacle polític de primera magnitud per tal que Espanya pogués retirar la nacionalitat espanyola als catalans és que el govern espanyol hauria de reconèixer prèviament el nou Estat català. (No tindria sentit que Espanya intentés retirar la nacionalitat espanyola als catalans per haver acceptat la nova nacionalitat d’un Estat que, des del punt de vista jurídic i diplomàtic, no existiria per a l’Estat espanyol.) Això seria altament improbable sense la mediació de la Unió Europea.

En cas d’independència de Catalunya de facto, Vidal-Aparicio argumenta que en el context polític actual és més probable que, per raons de caire pragmàtic, abans es plantegés la Unió Europea resoldre la qüestió de l’estatus de Catalunya respecte a la Unió que l’Estat espanyol reconèixer diplomàticament el nou Estat català. En tot cas, seria imaginable un escenari en què les dues qüestions fossin abordades conjuntament en negociacions a tres bandes entre Catalunya, Espanya i la Unió Europea.

En definitiva, la decisió (1) d’adoptar la nova nacionalitat catalana i gaudir de doble nacionalitat catalana i espanyola, (2) adoptar la nova nacionalitat catalana i renunciar a l’espanyola, especialmente quan la relació entre Catalunya i la Unió Europea quedés aclarida jurídicament o (3) rebutjar la nova nacionalitat catalana i mantenir només l’espanyola dependria en gran part de les preferències de cada català. La conseqüència lògica de tot plegat seria que, tant si Catalunya continués sent territori de la Unió Europea com si no, els catalans que conservessin la nacionalitat espanyola continuarien sent ciutadans de ple dret de la Unió Europea, amb dret a la lliure circulació i a residir i treballar a qualsevol dels 28 Estats membres de la Unió.

Vidal-Aparicio forma part de Constitucio.Cat, la plataforma que el 31 de gener d’aquest any va presentar un esborrany de constitució catalana a l’Ateneu Barcelonès, al costat de l’equip liderat pel jutge Santiago Vidal, que presentava el seu propi esborrany de constitució catalana.

[Accés a l'article en pdf,  Vidal20150924_IndCat&NacEsp]

______________________________________________

Oriol Vidal-Aparicio: los catalanes no perderán la nacionalidad española

El profesor de derecho constitucional y ciencias políticas Oriol Vidal-Aparicio (Glendale Community College y Arizona State University) abona la tesis de que los ciudadanos de una Cataluña independiente podran mantener la nacionalidad espanyola. En un artículo compartido en la red social de académicos Academia.edu, Vidal-Aparicio analiza el marco juridicopolítico español y concluye que el Estado español no cuenta con vías jurídicas creíbles ni políticamente viables para retirar (indiscriminadamente o selectivamente) la nacionalidad española a los catalanes en caso de iniciarse un proceso de independencia.

Un obstáculo político de primera magnitud para que España pudiera retirar la nacionalidad española a los catalanes es que el gobierno español tendría que reconocer previamente el nuevo Estado catalán. (No tendría sentido que España intentara retirar la nacionalidad española a los catalanes por haber aceptado la nueva nacionalidad de un Estado que, desde el punto de vista jurídico y diplomático, no existiria para el Estado español.) Esto sería altamente improbable sin la mediación de la Unión Europea.

En caso de independencia de Cataluña de facto, Vidal-Aparicio argumenta que en el contexto político actual es más probable que, por razones de tipo pragmático, antes se planteara la Unión Europea resolver la cuestión del estatus de Cataluña con respecto a la Unión que el Estado español reconociera diplomáticamente el nuevo Estado catalán. En toto caso, sería imaginable un escenario en el que las dos cuestiones fueran abordadas conjuntamente en negociaciones a tres bandas entre Cataluña, España y la Unión Europea.

En definitiva, la decisión de (1) adoptar la nueva nacionalidad catalana y disfrutar de la doble nacionalidad catalana y española, (2) adoptar la nueva nacionalidad catalana y renunciar a la española, especialmente cuando la relación entre Cataluña y la Unión Europea quedara dilucidada jurídicamente o (3) rechazar la nueva nacionalidad catalana y mantener sólo la española dependería en gran parte de las preferencies de cada catalán. La consecuencia lógica de todo esto sería que, tanto si Cataluña siguera siendo territorio de la Unión Europea como si no, los catalanes que conservaran la nacionalidad española seguirían seindo ciudadanos de pleno derecho de la Unión Europea, con derecho a la libre circulación y a residir y trabajar en cualquiera de los 28 Estados miembros de la Unión.

Vidal-Aparicio forma parte de Constitucio.Cat, la plataforma que el 31 de enero de este año presentó un borrador de constitución catalana en el Ateneu Barcelonès, al lado del equipo liderado por el juez Santiago Vidal, que presentaba su propio borrador de constitución catalana.

[Acceso al artículo en pdf,  Vidal20150924_IndCat&NacEsp]
0 Flares 0 Flares ×
designed by teslathemes