Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Blog

Article 36: De la Presidenta o el President

0 Flares 0 Flares ×
A la majoria de països del nostre entorn, Cap d’Estat i Cap de Govern són dues figures diferents. A Espanya, en ser una monarquia, el Cap d’Estat és el Rei, que és qui té màxima representativitat a l’Estat. D’altra banda, al Cap de Govern l’escull el Parlament sorgit de les eleccions legislatives. A França i Itàlia, per posar exemples de Repúbliques, s’ha optat per a mantenir la diferenciació entre Cap d’Estat i Cap de Govern, creant la figura de President de la República per a separar-la del Primer Ministre, o Cap de l’Executiu. No succeeix el mateix, per exemple, als Estats Units, on el President de la República és també el Cap de l’Executiu. Nosaltres creiem innecessària la dualitat de funcions. Creiem que el poder executiu ha de ser representat per un Cap de Govern, escollit per sufragi universal. I no pel poder legislatiu, com succeeix ara a Espanya (i a Catalunya amb el President de la Generalitat, tant ara com durant la Segona República sota l’Estatut d’Autonomia del 1932; en els dos casos el President de la Generalitat ha estat escollit per Parlament), que faci a la vegada de Cap d’Estat i President de la República Catalana.

Recordem l’article

Article 36.

De la Presidenta o el President

1. La Presidenta o el President de la Generalitat és el Cap d’Estat i máxima autoritat de Catalunya. És, a més, el Cap de Govern, i, com a tal, dirigeix l’acció del Govern.

2. La Presidenta o el President de la Generalitat és elegit per sufragi universal directe, lliure i secret.

3. Es pot regular per llei la limitació de mandats.

4. Una llei del Parlament regula l’estatut personal de la Presidenta o el President de la Generalitat, així com del Conseller Primer.

5. La Presidenta o el President de la Generalitat cessa per esgotament del mandat de quatre anys, per aprovació d’una moció de censura o denegació d’una qüestió de confiança, per defunció, per dimissió, per incapacitat permanent, física o mental, reconeguda pel Parlament, que l’inhabiliti per a l’exercici del càrrec, i per condemna penal ferma que comporti la inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics.
0 Flares 0 Flares ×
Oriol
abril 30th, 2014 at 9:36 am

Sobre escollir el cap de l’executiu per sufragi universal, i no que sigui escollit pel parlament:
A països on el cap de l’executiu i els diputats del parlament són escollits per mètodes o electorats diferents (com els Estats Units), hi ha un problema evident, el que els americans anomenen gridlock (http://en.wikipedia.org/wiki/Gridlock_(politics)). Quan el president és veritablement el cap de l’executiu, i el parlament està controlat per un partit que no és el del president, el conflicte entre dues agendes polítiques potencialment oposades es fa difícil de gestionar. Als Estats Units no és inusual que el president sigui d’un partit i l’altre partit controli almenys una de les dues cambres legislatives. Si, a més, el president té el dret de vetar les lleis, es poden crear circumstàncies perilloses de “tancament del govern” com va passar sota la presidència de Clinton o recentment sota la d’Obama.

Albert Teixidor
febrer 16th, 2015 at 1:05 am

Es per això que allà tenen separació de poders, tal com comentes entre el executiu i el legislatiu.
Nosaltres aquí no tenim aquesta separació així ens va.

Oriol
abril 30th, 2014 at 9:37 am

Sobre no malbaratar recursos públics:
El fet que el President sigui a la vegada el cap d’Estat pot tenir avantatges, però al capdavall només estalvia un sou, i no sé si és gaire rellevant en les consideracions generals de quina és la millor forma de govern. És més, que el cap d’Estat i el de l’executiu coincideixin en una mateixa persona no vol dir necessàriament que hagi de ser escollit per sufragi universal, com als Estats Units. Un president/cap d’estat podria ser escollit pel parlament (seria el cas actual si Catalunya fos un Estat independent). Quan el president assumeix funcions més protocolàries, de representació diplomàtica, un to relativament apolític, i el parlament escull un primer ministre (o conseller primer) que fa la veritable funció de cap de l’executiu, llavors sí que té sentit deslligar l’elecció del president de la del poder legislatiu.

Joan Pujolar
febrer 1st, 2015 at 6:07 pm

I que les funcions de cap d’estat les faci la presidenta del parlament?

Oriol
abril 30th, 2014 at 9:39 am

En el model actual de la Generalitat de Catalunya, sabem que la majoria parlamentària va del bracet del President perquè és aquesta mateixa majoria parlamentària la que l’escull, i el President és habitualment el líder o cap de cartell del partit amb més diputats. Dit d’altra manera, és el model anglès però eliminant el monarca i fent recaure en la mateixa persona el rol de President de la República (cap d’estat) i de primer ministre. A la vegada, igual que fa el president dels Estats Units amb el seu vicepresident, podria haver-hi presidents que deleguessin part de les seves funcions en un conseller primer (el model Maragall-Carod, que al final no va arribar a materialitzar-se per la sortida del govern de Carod). Als Estats Units hi ha hagut vicepresidents amb bastantes atribucions (per delegació del president) o un paper consultiu important (Al Gore durant la presidència de Clinton) i vicepresidents amb un rol negligible (Johnson durant la presidència de Kennedy). La dualitat president/conseller primer permetria que cada president adaptés el càrrec al seu tarannà: alguns presidents actuarien com a veritables caps de l’executiu, mentre que altres podrien optar per delegar certes funcions en el conseller primer.

Oriol
abril 30th, 2014 at 9:40 am

D’altra banda, hi ha una altra consideració a fer: el model de president escollit per sufragi universal no té tradició a Catalunya. El cap de l’executiu ha sortit d’entre els diputats escollits al Parlament tant durant la Segona República com en la Generalitat restaurada després de la dictadura franquista; fins i tot durant l’època medieval de la institució el President era un dels diputats preeminents del Parlament.

Anthony C. Sànchez
novembre 25th, 2014 at 9:23 am

En un sistema parlamentari el President no és escollit pel Parlament com ara és fa? Crec que heu creat un híbrid entre el parlamentarisme i el presidencialisme xD

Constitució Cat
novembre 25th, 2014 at 9:24 am

És cert que Catalunya no té tradició “presidencialista”, però el sistema espanyol ha demostrat que no hi ha autèntica separació de poders si és el legislatiu el que escull l’executiu. Sóc del parer que cal separar ambdues eleccions, tot i que el sistema presidencialista tampoc no és perfecte, com s’està veient avui dia amb l’Obama (fenòmen “sitting duck”, del qual l’Oriol en sabrà dir molt més que jo!).

Anthony Corey
novembre 25th, 2014 at 3:26 pm

crec que l’únic problema es troba quan el poder judicial no té una independència real com passa a l’Estat espanyol. Jo no li veig cap imperfecció en que sigui el legislatiu qui escull al President de la Generalitat, a Catalunya ho fem i no veig que sigui un problema, per això jo apostaria per mantenir l’elecció per part del Parlamebt del Cap de l’Executiu català com s’ha fet fins ara.

Lo Sonat
desembre 14th, 2014 at 11:34 am

La meva opinió és: el Conseller en Cap (actual President de Catalunya) sigui el cap de govern, i sigui elegit pel Parlament, per evitar els problemes que dieu per aquí de que el Parlament estigui dominat per un partit diferent que el del govern. Després podria haver-hi (o no) un President, amb pocs poders, que faria una funció similar a la del Rei (sense caçar elefants ni tonteries), que podria ser elegit per sufragi universal a les mateixes eleccions Parlamentaries, on es votaria pel Parlament i pel President.

PEPOT_VALLES
gener 1st, 2015 at 9:20 pm

Doncs jo aposto per elecció directa del President i llistes obertes on cadascú tria directament els representants de la seva comarca, que poden ser d’un partit concret o independents.

Joan
desembre 31st, 2014 at 6:00 pm

Estic molt d’acord en la intenció de l’article 20. No obstant crec que la part de la monarquia no és necessari ja que al definir Catalunya com a república ja es sobreentén que no pot ser una monarquia i que tampoc pot ser-ho mentre hi hagi aquesta constitució en vigor.
A més a més, crec que és una mica fluix en alguns temes. Per exemple: Segons aquest artícle, no acabo d’entendre si quan diu “o d’altra mena” permetria que un expresident de la Generalitat podria o no conservar el títol simbòlic de molt honorable president, que en opinió meva si hauria de poder conservar com a senyal de respecte. En canvi, si que és compatible amb que aquest mateix expresident tingui un sou vitalici per haver exercit el seu càrrec durant un periode de temps, i en el meu parer això no s’hauria de permetre.

PEPOT_VALLES
gener 1st, 2015 at 9:20 pm

Tens raó.

Octavi Fornés
gener 2nd, 2015 at 9:40 am

La separació de poders és fonamental. L’executiu ha de governar i el legislatiu fer lleis. El problema es resol creant dos tipus de lleis, les executives i les legislatives. Les primeres són reglaments i se’n deriven de les legislatives. Les legislatives són marcs de referència i no poden interferir en l’aplicació.
A banda d’això, el pla de govern de l’executiu ha de ser molt més detallat i extens de manera que sigui ‘aprovat’ pel poble en el moment de l’elecció. Els canvis posteriors han de ser consensuats amb una cambra de representació territorial no permanent.
El fet de referendar els canvis amb aquesta cambra fa que els canvis de rumb estiguin validats.
I al final sempre queda el dret revocatori del que he parlat al capítol de drets i deures.

David
gener 3rd, 2015 at 3:08 pm

Bé, jo no acabo d’entendre bé com seria aquest model d’Estat. Entenc que és un model presidencialista. Jo proposo el següent: 1. Parlamentarisme. Els electors escullen un Parlament. D’aquest parlament surt un president de la República. Diguem-li president de la Generalitat. Aquest president és el cap d’Estat i s’encarrega de la política exterior. Aquest president escull un primer ministre i li encarrega un govern. Li podem dir primer ministre, conseller en cap, cap de govern, com més us agradi. I aquest primer ministre ha d’escollir uns ministres, jo proposo continuar amb el nom de consellers. I ja està. Si hi ha un moment complicat, el president de la república nomena algú i es pot fer un govern tecnòcrata. El que va passar a Itàlia amb Mario Monti.

Joan Pujolar
febrer 1st, 2015 at 6:08 pm

La referència al cessament del govern pot donar lloc a dubtes en cas de cessament accidental o imprevist del president (art. 38.3).

manel
febrer 3rd, 2015 at 2:13 pm

No creo lógico continuar hablando de la Generalitat (antigua Diputación del General) ya que su figura se remonta a la antigua corona de aragon y al reino de España. En una nueva república hay que hablar de nación y presidente de la republica, no de generalitat.

Michael Lawrence Jr
febrer 11th, 2015 at 3:36 pm

Articulo 36. Del presidente de la Generalitat de Catalunya.
1. El presidente de la Generalitat es el Jefe del Estado y máxima autoridad del Estado. Personifica a la nación, preside el Gobierno a petición del Conseller Primer. Y recibe las credenciales del cuerpo diplomático.
2. Las elecciones al cargo de Presidente de la Generalitat de Catalunya podrán coincidir con otros comicios y referendos y serán por sufragio universal directo y secreto. Una ley Orgánica regulara el proceso de elección.
3. El Presidente de la Generalitat de Catalunya asumirá el cargo el día 11 de setiembre, Diada Nacional de Catalunya.
4. Se declara la inviolabilidad durante el ejercicio de su cargo. Una vez se produce el cese la inviolabilidad solo será aplicada a los años de mandato. Una comisión especial formada por el Parlamento de Cataluña, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional juzgará los hechos delictivos denunciados y que se hayan producidos durante el mandato presidencial a los efectos de reclamar responsabilidades políticas y penales, como consecuencia de los mismos.
5. El Presidente de la Generalitat de Cataluña tiene la potestad exclusiva de disolver y convocar elecciones al Parlamento de Catalunya. Si durante el ejercicio de su cargo se produjere una disolución del parlamento de Cataluña fuera del plazo establecido de duración de la legislatura o fuera del periodo de sesiones, el Parlamento recién constituido podrá proponer a una comisión especial integrada por el Parlamento de Cataluña, del Tribunal Supremo y del Constitucional, que resuelva si se ha hecho de forma motivada y por causa justa. Si el dictamen de la Comisión especial dictamina que la disolución del Parlamento de Cataluña no ha sido suficientemente motivada o sin atenerse a causa justa, esta comisión propondrá al Parlamento de Cataluña la destitución del Presidente de la Generalitat. El Presidente del Parlamento de Cataluña convocara elecciones a Presidente de la Generalitat de Catalunya, el Conseller Primer asumirá las funciones propias del Presidente de la Generalitat de Catalunya hasta la investidura del nuevo Presidente de la Generalitat de Catalunya.
6. Una Ley Orgánica establecerá el procedimiento a seguir para la destitución del Presidente de la Generalitat de Cataluña. Solo corresponde al Parlamento de Cataluña iniciar la causa de destitución del Presidente de la Generalitat de Cataluña. Una comisión excepcional formada por el Parlamento de Cataluña, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional someterá a juicio al Presidente de la Generalitat de Cataluña.
7. El mandato presidencial del Presidente de la Generalitat de Catalunya no podrá superar los cuatro años. Se establece una limitación de dos mandatos consecutivos para la ejercer la Presidencia de la Generalitat de Catalunya. Una persona no podrá optar a la presidencia de la Generalitat de Catalunya en mas de dos convocatorias electorales a la Presidencia de la Generalitat de Catalunya.
8. Una ley Orgánica regulara el estatuto personal del Presidente de la Generalitat de Catalunya.
9. El Parlamento de Catalunya es la única institución a la que compete declarar vacante la Presidencia de la Generalitat de Catalunya, por cese voluntario de su titular, por aprobación de una moción de censura, por referendum revocatorio, por el dictamen de una comisión excepcional del Parlamento, del Tribunal Constitucional, y del Tribunal Supremo; Y por declaración de incapacidad física, mental o de otra indole que impida el correcto ejercicio del cargo del Presidente de la Generalitat de Catalunya.

Lluís Poblenou
març 2nd, 2015 at 9:22 am

Sóc partidari de fer una separació de poders més efectiva. També sóc partidari de recuperar el nom de Conseller en Cap, enlloc del Conseller Primer que proposen. Per això crec que la figura del Conseller en Cap (o Conseller Primer) ha de ser el responsable de l’executiu i ha de formar govern. El Conseller en Cap hauria de ser escollit pel Parlament, de forma semblant a com ho és ara el President de la Generalitat, però en llistes obertes.

Pel que fa al President/a de Catalunya, hauria de ser escollir tal i com proposen per sufragi directe, en votació separada de la de les llistes electorals dels diputats del Parlament. Les funcions del President/a de Catalunya haurien de ser representatives. Per llei s’haurien de especificar les funcions de cada càrrec.

També crec que en cas de malaltia, indisposició o mort del President/a de Catalunya, hauria de ser substituït pel President/a del Parlament fins l’elecció per sufragi del nou President/a.

President/a de la República
març 6th, 2015 at 4:47 pm

El dia 4 març de 2015, 18:24, Angel Gil Martinez ha escrit:
Hola , bona tarda :

Presidencia de la Rèpublica

El President ò Presidenta de la Républica , tindria que sortir d´unas eleccions del poble , directament.
El mandat tindria de ser , per 5 anys , tornar a votar el poble , i l´actual President/a si tornes a guanyar , que fos l´ultima vegada,
es a dir , si guanya per 2ª vegada , ja no podria presentarse mes. (per tant un maxim de 10 anys), per la mateixa persona.
Si, que es podria presentar un President/a , que nomès hagi estat 5 anys , perque hagi perdut , la 2ª vegada , pro nomes podria ser 5 anys
mes, com maxim. En cap cas , ningù podria fer , mes de 10 anys en total.

Un sol Parlament
————————

President/a de Gobern i Consellers

El President del Gobern el nomena , la Cambra , segons resultats electorals , i que sigui sempre del partit guanyador , es a dir ,qui tingui
mes escons .Desprès ja es faran els pactes per gobernar , pro el poble vol que goberni el partit guanyador. Els Consellers, els nomena el President del Gobern.
Tant el President , com Consellers , es per 4 anys , i amb un máxim de 2 legislaturas.
Els diputats , maxim 3 legislaturas.

Salutacions

erik
març 13th, 2015 at 2:58 pm

Soc partidari de que tan el president com els maxims respresentants del poble, hagin de superar examens d’acces d’igual manera que qualsevol altre servidor public. Unes oposicions com qualsvol carter o policia local.

@Jofesan
gener 28th, 2016 at 7:41 pm

Hi haurà un president de la república que serà cap d’estat i un president de la Generalitat que serà cap de govern

Moracles
febrer 1st, 2016 at 12:51 am

Soc partidari de la elecció per sufragi universal en circumscripció única de un President responsable de l’Executiu.
1) el sentiment de qualitat democràtica per a la població és més gran si el Cap de l’Estat és elegit directament i sota la premissa d’un ciutadà un vot.
2) En un sistema unicameral com el que es proposa el poder del President corregeix la sobrevaloració del vot en circumscripcions amb pocs votants; però sobretot,
3) Evita els problemes d’investidura que hem patit recentment (i que ara pateix Espanya).
Una altra qüestió és introduir a la Constitució que sigui elegit per majoria absoluta dels votants, si cal en doble volta

Martí
maig 21st, 2016 at 1:08 pm

M’agradaria que la durada de les legislatures sigués de tres anys.
1.Opció de prorrogar un any més que s’hauria d’aprovar al Parlament per majoria absoluta
2. El candidat a la presidència de la Generalitat pogués ser elegit fins a 3 cops si es veu capaç de poder tornar-se a presentar a un comicis.
Penso que d’aquesta manera com que la societat canvia ràpidament, el mapa polític també hauria de fer-ho.

designed by teslathemes