Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Proposta de text
Títol Segon

Dels drets i deures

Article 6.

Dels Drets Humans
 • 1. L’ordenament jurídic que emmarca aquest text s’interpretarà sempre en funció de la Declaració Universal de Dret Humans aprovada per les Nacions Unides.

Article 7.

De la igualtat
 • 1. Els catalans són iguals davant la Llei. Ningú no pot ésser discriminat per raó de sexe, raça, origen, llengua, creences, opinions o qualsevol altra circumstància personal o social.

Article 8.

De la integritat física
 • 1. La vida humana és inviolable. La pena de mort és contrària als drets fonamentals i no es pot aplicar en cap circumstància.
 • 2. Tothom té dret a la integritat física i de pensament. Ningú no pot ser sotmès a tortures, vexacions ni tractes degradants que menystinguin la seva dignitat com a ésser humà.

Article 9.

De l’especial protecció als menors
 • 1. Els menors d’edat, i en especial, els infants, gaudeixen de protecció especial.
 • 2. Sense escapçar la responsabilitat fonamental de pares i tutors, l’Estat és garant del normal creixement i desenvolupament personal dels menors fins a la seva majoria d’edat, de llurs drets inherents d’expressió, d’educació i formació humana i de pensament lliure, i del dret a ésser deslliurats de la por i del desvaliment.
 • 3. Els infants gaudeixen, en tot cas, de la protecció prevista en els tractats internacionals que vetllen pels seus drets.

Article 10.

De la perspectiva de gènere
 • 1. Els poders públics han de garantir el compliment del principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes en l'accés a l'ocupació, en la formació, en les condicions de treball i en totes les altres situacions, i també han de garantir que les dones no siguin discriminades a causa d'embaràs o de maternitat.
 • 2. En particular, els poders públics han d’assegurar la desaparició de la disparitat retributiva entre dones i homes, han d’afavorir polítiques económiques i productives que permetin la conciliació entre la vida professional i familiar de cadascú i han de fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit de la promoció professional.
 • 3. Les polítiques públiques han de garantir que s'afrontin de manera integral totes les formes de violència contra les dones i els actes de caràcter sexista i discriminatori.
 • 4. Els poder públics han de reivindicar el paper, tant històric com actual, de les dones en els àmbits cultural, històric, social i econòmic.
 • 5. Els poders públics han de reconèixer i tenir en compte el valor econòmic del treball de cura i atenció en l'àmbit domèstic i familiar en la fixació de llurs polítiques econòmiques i socials. A més, han de fomentar el repartiment equitatiu d’aquestes tasques entre gèneres.
 • 6. Els poders públics, en l'àmbit de llurs competències, i en els supòsits que estableix la Llei, han de vetllar perquè la lliure decisió de la dona sigui determinant en tots els casos que en puguin afectar la dignitat, la integritat i el benestar físic i mental, en particular pel que fa al propi cos i a la seva salut reproductiva i sexual.

Article 11.

De la condició de ciutadà
 • 1. La nacionalitat catalana pot ser adquirida o perduda segons el que estableixi la Llei.

Article 12.

De la llibertat religiosa
 • 1. Es garanteix la llibertat religiosa, de pensament i de culte.
 • 2. L’Estat es declara aconfessional; cap religió no té caràcter oficial.

Article 13.

De la llibertat d’expressió
 • 1. Tothom té dret a expressar i propagar amb plena llibertat les seves opinions mitjançant la paraula, escrita o parlada, o qualsevol altre mitjà.
 • 2. Tothom té dret a la informació lliure i veraç.
 • 3. Tothom té dret a usar amb llibertat els mitjans de comunicació i informació electrònics.
 • 4. L’exercici d’aquests drets no pot ser restringit per cap tipus de censura prèvia.
 • 5. Es garanteix la llibertat de premsa.
 • 6. Aquests drets només es poden veure limitats per la protecció dels menors, el dret a l’honor i la intimitat de les persones, i el dret a la propietat intel•lectual, segons estableix la Llei.

Article 14.

Dels drets d’associació i de reunió
 • 1. El dret d’associació dels ciutadans és lliure i no pot ser limitat ni impedit.
 • 2. Tohom té dret a reunir-se pacíficament per a fins no violents.

Article 15.

Del dret a l’educació
 • 1. Tothom té dret a l’accés a l’educació.
 • 2. L’ensenyament primari és gratuït per a tothom i obligatori per als menors. Els pares o tutors legals del menor són responsables de l’accés d’aquest a l’educació.

Article 16.

Del medi ambient
 • 1. Totes les persones tenen dret a viure en un medi equilibrat, sostenible i respectuós amb la salut, d'acord amb els estàndards i els nivells de protecció que determina la Llei. També tenen dret a gaudir dels recursos naturals i del paisatge en condicions d'igualtat.
 • 2. Totes les persones tenen dret a la protecció davant les diferents formes de contaminació, d'acord amb els estàndards i els nivells que determina la Llei.
 • 3 . Totes les persones tenen dret a accedir a la informació mediambiental de què disposen els poders públics.

Article 17.

Del dret a participar de la cosa pública
 • 1. Tots els ciutadans tenen el dret de participar en els afers públics mitjançant el vot a les eleccions.
 • 2. Tots els ciutadans tenen el dret de demanar, preparar i difondre la convocatòria de referèndums, que seran lliures i universals, segons el que disposa la Llei. Així mateix, tots els ciutadans poden promoure iniciatives legislatives populars que cal presentar al Parlament en la forma que indica la Llei.
 • 3 . Tots els ciutadans tenen els dret de presentar-se com a candidats en les eleccions i d’accedir a funcions i càrrecs públics en condicions d’igualtat.
 • 4. Catalunya vol ser una democràcia participativa, on tots i cadascun dels ciutadans puguin sentir-se part de l’administració de la cosa pública. L’administració de l’Estat està obligada, doncs, a posar els mitjans raonables, segons les possibilitats de cada moment i la tecnologia disponible, per a aquest fi. Aquest dret ha d’incloure la participació ciutadana en presa de decisions referents a les prioritats en despesa pública.
 • 5. Tots els ciutadans tenen el dret d’ésser informats de manera transparent i veraç sobre els afers de l’Estat, en especial pel que fa a la despesa pública i la remuneració i l’exercici de la funció pública. Aquest dret només es veu limitat quan es tracta d’informació la difusió de la qual pot comprometre objectivament la seguretat de l’Estat o algun dels drets atorgats en aquesta Constitució, segons indica la Llei.

Article 18.

Del dret a la protecció de l’individu enfront de l’Administració
 • 1. Tots els ciutadans tenen dret a dirigir peticions i plantejar queixes davant del Síndic de Greuges.
 • 2. Qualsevol ciutadà té el dret d’iniciar procediments administratius o judicials envers l’Administració, en la forma que la Llei indica, quan cregui ser objecte d’injustícia o vegi lesionats els seus drets.

Article 19.

De les garanties de les llibertats i els drets fonamentals
 • 1. Les llibertats i els drets reconeguts en aquesta Constitució vinculen a tots els poders públics, per bé que la Llei pugui regular-ne l’exercici.
 • 2.Qualsevol ciutadà pot interposar recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional quan cregui que les seves llibertats i drets han estat menystinguts.

Article 20.

Dels títols hereditaris
 • 1.Catalunya no és, ni serà mai, una monarquia. Es prohibeix expressament l’atorgació de títols hereditaris, nobiliaris o d’altra mena, en nom de l’Estat.

Article 21.

Dels deures i obligacions
 • 1. Totes les persones, físiques i jurídiques, que especifiqui la Llei tenen el deure de contribuir al sosteniment de la despesa pública dins del marc d’un sistema tributari just i proporcional.
 • 2. Tots els ciutadans estan obligats a captenir l’exercici de les seves vides dins del respecte de la Constitució i de les lleis del país.
 • 3 . Si així ho estableix la Llei, els ciutadans tindran l’obligació de participar en processos judicials i contribuir a l’administració de justícia.
 • 4. Tots els ciutadans tenen l’obligació de contribuir a preservar el medi ambient, a no malbaratar els recursos naturals i a col•laborar en la conservació del patrimoni natural i en les actuacions que tendeixin a eliminar les diferents formes de contaminació, amb l'objectiu de mantenir-lo i conservar-lo per a les generacions futures.

Article 22.

De les forces armades
 • 1. Catalunya disposa d’unes forces armades adequades al que l’obliguen els tractats internacionals i proporcionades amb la situació geopolítica que l’envolta per a la defensa del territori. En tot cas, la despesa pública en matèria de defensa no pot superar cap any el [•%] dels pressupostos de l’Estat.
 • 2. Qualsevol despesa en armament no convencional està prohibida. Catalunya rebutja rotundament l’ús d’armes nuclears, biològiques i químiques, així com les armes destinades a matar indiscriminadament i totes les prohibides per tractats internacionals.
 • 3 . Qualsevol altra despesa en armament ha de ser aprovada pel Parlament.
 • 4. Es prohibeix expressament la participació de les forces armades fora de les fronteres de l’Estat, excepte en missions humanitàries concretes o bé sota mandat de l’ONU quan així s’escaigui.
 • 5. Cap ciutadà no pot ser obligat en contra de la seva voluntat a prestar serveis a l’Estat que impliquin l’ús o tenència d’armes.
CONSULTA EL TEXT COMPLET »
Project Details
Categories
Constitucio
Skills
Project url
designed by teslathemes